Kļūdu analīze

Paldies visiem, kas piedalījās I vispasaules diktāta organizēšanā un labošanā, bet pats galvenais – rakstīšanā! Patīkami apzināties, ka ir tik daudz cilvēku, kuriem šķiet nozīmīga latviešu valodas pareiza lietošana, kuri nav ne pavirši, ne vienaldzīgi un vēlas pārbaudīt savas zināšanas.

Lejupielādēt diktāta tekstu .pdf formātā
Lejupielādēt komentārus diktātam .pdf formātā

Novēlam visiem, lai nākamajā gadā atkal gribētos piedalīties līdzīgā pasākumā! Atgādināsim dažus ortogrāfijas un interpunkcijas likumus, kuru zināšana palīdzēs turpmāk rakstīt latviski vēl labāk

Diktātā „Jelgavā” raksturīgu ortogrāfijas kļūdu nebija daudz, tomēr dažu vārdu pareizrakstībā nav veicies diezgan daudziem dalībniekiem.

Vairākvārdu saiklis ne tikvien – bet arī rakstāms četros vārdos.

Apstākļa vārda tūlīt pareizrakstība jāievēro īpaši.

Saliktenis no vārdiem ‘pretim’ un ‘nācēji’ pretimnācēji rakstāms ar īso i.

Saliktenis no vārdiem ‘otra’ un ‘reize’ otrreiz rakstāms ar diviem r burtiem.

Lai pārbaudītu, kurš burts – s vai z – rakstāms divdabja izskaņas -dams priekšā, darbības vārds jāpārveido pagātnes formā. Ja pagātnē ir s, tad tas arī jāraksta (nesa, tātad nesdams). Ja pagātnē ir z, t vai d, tad pirms divdabja izskaņas rakstāms z (grauza – grauzdams, juta – juzdams, laida – laizdams). Diktātā bija vārdi juzdams, mezdamies.

Interpunkcija parasti rada lielākas grūtības, arī šoreiz tas tā bija. Paskaidrosim pieturzīmes grūtākajos teikumos.

Es pats labi zināju, kas esmu un kas ar mani ir noticis. – Teikumā ir vienlīdzīgi palīgteikumi ar saikli ‘un’, tāpēc starp tiem nav jāliek komats.

Gāju pa Katoļu ielu Jelgavā kā varens vīrs un visā saredzēju zīmes. – Salīdzinājums nav jāatdala ar komatiem.

Logi, mākoņi, pretimnācēji – visi izturējās uzkrītoši parasti. – Vienlīdzīgi teikuma locekļi no vispārinošā vārda atdalāmi ar domuzīmi.

Man vajadzēja savaldīties, kad, nonācis pie mērķa, sastapu savējos. – Palīgteikuma ievadītājvārds neietilpst divdabja teicienā.

Drīz mēs klusējot un neatskatoties izklīdām uz visām pusēm. – Divdabja teiciens neveidojas, jo ir 2 vienlīdzīgi divdabji, bet nevienu no tiem nepaskaidro kāds teikuma loceklis.

Uz skatuvei tuvākā sola aizvērtām acīm gulēja slavenais Joņevs, pilnībā pārcēlies sapņu valstī un tur droši vien baudīdams skolas gadu ainas. – ‘Aizvērtām’ ir apzīmētājs, tāpēc neveidojas divdabja teiciens. Partikula ‘droši vien’ nav liekama komatos. Saiklis ‘un’ saista vienlīdzīgus divdabja teicienus.

Ne tikvien ar semikoliem, bet arī ar daudzpunktēm viņiem diemžēl bija jātiek galā pašiem. – Partikula ‘diemžēl’ nav liekama komatos.

Urbis sagrāba mikrofonu, ierēkdamies: „Sveiks Jelgavā!” – Veidojas plašāka obligāti savrupināma grupa ar divdabi centrā, tāpēc jāliek komats pirms divdabja. Aiz tiešās runas vispirms jāliek teikuma beigu pieturzīme, tikai pēc tam pēdiņas.

„Jau pie Jelgavas,” noteica mirušais strēlnieks un kārpījās ārā no zemes, un, uzmetis plecā šauteni, aizpogāja šineli, ašā karavīra gaitā mezdamies trokšņa virzienā.   – Jāievēro tiešās runas pareizrakstība. Pirms atkārtota ‘un’ starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem jāliek komats. Divdabja teicienu neievada saiklis.

Tā bija tik liela, ka šķita zvilnam, nevis slejamies. – Saiklis ‘nevis’ saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, tāpēc jāliek komats.

Annas kundze, pils apkopēja un ilgstoša iedzīvotāja, man privātā sarunā bija atklājusi, ka pilī ir pilns ar spokiem, it īpaši otrajā stāvā. – Savrupināta pielikuma grupa no abām pusēm atdalāma ar vienādām pieturzīmēm – komatiem vai domuzīmēm. Paskaidrojošo vārdu grupas ievadītājvārds ‘it īpaši’ no paskaidrojošajiem vārdiem nav atdalāms ne ar komatu, ne domuzīmi.